Menu

TS. Nguyễn Việt Thắng

Viện trưởng Viện Quản trị kinh doanh (FSB)/ Phó hiệu trưởng Trường Đại học FPT

 

Tiến sỹ Kinh tế

Học vấn

-      2010-2014 : Tiến sỹ Kinh tế , Bulacan State University, Philippines

-      2004-2006 : Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

-      1999-2001 : Cử nhân Luật (văn bằng 2)

-      1985-1989 : Cử nhân Kinh tế và Quản trị  

 Chuyên môn & Kinh nghiệm

-      2009 – nay : Phó Hiệu trưởng Đại học FPT; Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh FSB

-      2008 – nay : Thành viên Ban kiểm soát; Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn FPT

-      2014 – 2016 : Giám đốc Khối Liên kết Quốc tế (FAI), Đại học FPT

-      2008 – 2010 : Thành viên HĐQT Ngân hàng Tiên Phong (TPBank)

-      1995 – 2013 : Kế toán trưởng; Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc Gia Hà nội

-      1992 – 1999 : Kiểm soát tài chính; Phó Ban tài chính Tập đoàn FPT

Các bài viết khác