Menu

TS. Trịnh Thanh Bình

Giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh (FSB), Trường Đại học FPT.

Tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh.

Các bài viết khác