Menu

Thông tin tuyển sinh

  • Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh GeMBA

    Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh GeMBA

    GeMBA là chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh do Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT nghiên cứu, triển khai đào tạo và cấp bằng.
  • Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh GxMBA

    Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh GxMBA

    Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Đại học FPT vừa ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh cao cấp GxMBA - "Đẳng cấp quản trị, dẫn đầu chuyển đổi số" với những cải tiến chưa từng có so với các chương trình MBA trước đây tại Việt Nam.