Menu

Giới thiệu

  • FSB - Đại Học FPT - Trường đào tạo đẳng cấp quốc tế

    FSB - Đại Học FPT - Trường đào tạo đẳng cấp quốc tế

    Chúng ta đang sống trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nơi, hơn bao giờ hết, cần các nhà quản lý và lãnh đạo có thể dẫn dắt doanh nghiệp đi đầu trong nền kinh tế số mang tính hội nhập quốc tế, những người có thể quản trị các doanh nghiệp hoạt động thành công trên thị trường toàn cầu.  Viện Quản trị & Công nghệ FSB tự...