Menu

Lý do 3

Phương thức đào tạo có tính thực tiễn cao, áp dụng học thuyết kiến tạo Constructivism, đa dạng hóa các hoạt động học tập, giúp nội dung bài giảng trở nên hấp dẫn và phong phú.

Phương thức đào tạo có tính thực tiễn cao, áp dụng học thuyết kiến tạo Constructivism, đa dạng hóa các hoạt động học tập, giúp nội dung bài giảng trở nên hấp dẫn và phong phú.

Các bài viết khác