Menu

Lý do 2

Giảng viên là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuyên môn, doanh nhân thành đạt với bề dày kinh nghiệm quản trị, chính khách hoặc quan chức cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn.

Giảng viên là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuyên môn, doanh nhân thành đạt với bề dày kinh nghiệm quản trị, chính khách hoặc quan chức cấp cao có tầm ảnh hưởng lớn.

Các bài viết khác