Menu

Có kinh nghiệm quản lý 3 năm trở lên; hoặc quản lý công ty trên 1000 nhân viên; hoặc tổng doanh thu trung bình hàng năm trên $1,000,000.

Có kinh nghiệm quản lý 3 năm trở lên; hoặc quản lý công ty trên 1000 nhân viên; hoặc tổng doanh thu trung bình hàng năm trên $1,000,000.

Có kinh nghiệm quản lý 3 năm trở lên; hoặc quản lý công ty trên 1000 nhân viên; hoặc tổng doanh thu trung bình hàng năm trên $1,000,000.

Các bài viết khác